Medlemsbetingelser i MyHeart Fitness

§1. Medlemskabet: Et medlemskab er personligt og må IKKE benyttes af andre end medlemmet eller overdrages til andre. Træning uden medlemskab sidestilles med butikstyveri og anmeldes. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares et billede af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til MyHeart Fitness.

§2. Medlemschip: Medlemschippen skal indlæses i chiplæseren for at få adgang til centret. Mister eller beskadiger man sin medlemschip, skal der laves et nyt mod betaling af gældende pris for medlemschip.

§3. Varighed: PBS- og Dibs-medlemskaber er løbende medlemskaber, der løber indtil de opsiges (jf. opsigelse af PBS- og Dibs-medlemskaber). Kontante medlemskaber(varighed af et døgn, en uge eller en måned) kan IKKE opsiges, men udløber automatisk efter den betalte periode. Klippekort udløber automatisk efter 6 måneder. Medlemskaber refunderes IKKE.

§4. Betaling: Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales for den samlede pris for aftaleperiode. Ved oprettelse af et PBS-/DIBS-medlemskab betales kontant for oprettelse og for perioden fra oprettelse til første betaling via PBS. Herefter bliver ydelsen trukket d. 1 i hver måned. Ved betaling via PBS / Dibs opkræves et gebyr efter gældende takst. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt PBS / Dibs. Hvis MyHeart Fitness er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter gældende takst. MyHeart Fitness fastlægger det til enhver tid gældende kreditmaksimum.

§5. For sen betaling: Betales den løbende ydelse ved PBS- og Dibs-medlemskabet ikke til den aftalte tid, udstedes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Udmeldelse kan ske ved personlig fremmøde i receptionens åbningstid. Det skyldige beløb kan ikke godskrives af MyHeart Fitness.

§6. Bero: Et PBS- og Dibs-medlemskab i MyHeart Fitness  kan til enhver tid sættes på pause/ i bero, med tidligste start efter løbende måned plus én måned. Pause/berosættelsen kan foretages i højst 6 måneder, mod betaling af det til enhver tid gældende gebyr. Foretagelse af pause/bero skal ske i receptionen, hvor du modtager en kvittering via email. Denne er gyldig for dokumentation for pause-/beroperioden, når MyHeart Fitness har kvitteret for modtagelsen. Der skal altid angives såvel start- som slutdato for pause-/beroperioden. Endvidere kan et medlemskab i MyHeart Fitness gebyrfrit sættes på pause/ i bero mod fremvisning af lægeerklæring, der dokumenterer at medlemmet ikke bør træne i MyHeart Fitness i en nærmere angivet periode. Lægeerklæringen skal altid angive en start og slutdato for pause-/beroperioden og skal fremvises til personalet i MyHeart Fitness. Kontante medlemskaber kan ikke pauses/berosættes. Pause-/beroperioden løber indtil slutdatoen, men kan dog aktiveres inden.

§7. Opsigelse/ændring af medlemskaber: Medlemskaber kan til enhver tid opsiges/ændres med et varsel på løbende måned plus én måned. Opsigelse/ændring kan ske ved personlig henvendelse i MyHeart Fitness indenfor receptionens åbningstider eller ved at sende en mail på info@myheart.dk. Denne er gyldig dokumentation for opsigelse/ændring, når MyHeart Fitness modtaget denne. Medlemmet må ikke selv standse betalingen i banken eller afmelde PBS-aftalen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt/ændret, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse/ændring.

§8. Umyndige medlemmer: Er en person under 10 år kan der ikke tegnes medlemskab i MyHeart Fitness. Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en forældre eller værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning. Dette skal gøres ved personligt fremmøde eller ved et underskrevet forældresamtykke udleveres til MyHeart Fitness. Unge fra 10 til 14 år skal altid være ifølge med voksen både på hold og ved træning i MyHeart Fitness.

§9. Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos MyHeart Fitness. MyHeart Fitness tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§10. Værdigenstande: MyHeart Fitness anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i egen taske i MyHeart Fitness’s dertil indrettede opbevaringssystem. MyHeart Fitness bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§11. Ordensregler: Under træning skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørs træning. Under brug af udstyr skal benyttes eget medbragt håndklæde. Efter brug af træningsmaskinerne skal disse aftørres. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efter brug. Husets øvrige regler skal overholdes.

§12. Doping: MyHeart Fitness forholder sig retten til at kræve lægeerklæring på, at et medlem er dopingfrit i forhold til listen fra World Anti Doping Program. Lægeerklæringen er for egen regning. MyHeart Fitness accepterer IKKE doping. Såfremt du bliver testet positiv, vil du omgående blive bortvist. Nægter et medlem at lade sig teste uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve. Salg af doping i centret medfører politianmeldelse. 

§13. Udelukkelse af medlem: MyHeart Fitness kan til enhver tid uden angivelse af grund – afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger, dog ikke oprettelsesgebyr. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping, chikane, hærværk eller udlån af medlemskort, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art.

§14. Børn og ansvar: Medbringer man børn i MyHeart Fitness, er dette på eget ansvar. Her henvises til §9, samt henledes til almen omtanke for medbragte børn og MyHeart Fitness’s andre brugere.  Der er indrettet et børnevenligt område til glade børn. Børn må ikke færdes på egen hånd og SKAL opholde sig i børneområdet, mens mor og far træner. Babyer kan medbringes i lift/autostol, hvis de ikke er til gene.

§15. Afmelding af holdreservation: Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest 2 timer før starttidspunktet. Såfremt et medlem ikke afmelder en holdreservation til tiden eller fremmøder til holdet, senest 10 minutter før holdstart, opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst. 

§16. Ændring af medlemsbetingelser: MyHeart Fitness kan ændre medlemsbetingelserne inkl. priser med et varsel på løbende måned plus én måned. Ændringer meddeles ved opslag i centeret. Der vil typisk være en prisstigning hvert år 1. januar, dette er for at følge med i de stadig stigende omkostninger vi har.

§17. Fortrydelsesret: For køb af medlemskaber på internettet har du 14 dages fortrydelsesret, fra den dag medlemskabet er købt, medmindre du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.
For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du henvende dig i dit lokale center.