Medlemsbetingelser

MYHEART

Et medlemskab er personligt og må IKKE benyttes af andre end medlemmet selv eller overdrages til andre. Træning uden medlemskab betragtes som bedrageri og er en overtrædelse af straffelovens paragraf 298, stk. 1, nr. 4, som anmeldes.

For at kunne fastslå medlemmets identitet, skal der lægges et billede ind på medlemsprofilen, så det, sammen med de øvrige personoplysninger, fremgår tydeligt, hvem der er indehaver af medlemsskabet. 

Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt ændres på medlemmets profil.

 

Medlemskortet ligger online på www.myheart.dk og dermed også på din mobil,  har du/I et familiemedlemskab skal alle have en profil med adgang dertil. Der skal  lægges et billede ind på medlemsprofilen, så det fremgår tydeligt hvem der indehaver af medlemsskabet. 

Medlemskaber er løbende medlemskaber, der opkræves månedligt via Nets Disse løber indtil de opsiges. Opsigelse af medlemskaber er med et varsel på løbende måned plus én måned.

Kontante medlemskaber(varighed af et døgn, en uge eller en måned) kan IKKE opsiges, men udløber automatisk efter den betalte periode. Klippekort udløber automatisk efter 6 måneder. Medlemskaber refunderes IKKE.

 Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales for den samlede pris for aftaleperiode. Ved oprettelse af løbende medlemskab via Nets, betales kontant for oprettelse og for perioden fra oprettelse til første betaling via Nets. Herefter bliver ydelsen trukket d. 1 i hver måned. Ved betaling via Nets opkræves et gebyr efter gældende takst. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt Nets. Hvis MyHeart er nødsaget til at fremsende indbetalingskort og/eller rukkerskrivelse, betales et gebyr efter gældende takst. MyHeart fastlægger det til enhver tid gældende kreditmaksimum.

Betales den løbende ydelse for medlemskabet ikke til den aftalte tid, udstedes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Det skyldige beløb kan ikke godskrives af MyHeart.

Et løbende medlemskab i MyHeart kan til enhver tid sættes på pause/ i bero, med tidligste start efter løbende måned plus én måned. Pause/berosættelsen kan foretages i højst 6 måneder, mod betaling af det til enhver tid gældende gebyr. Foretagelse af pause/bero skal ske via mail til info@myheart.dk Denne er gyldig for dokumentation for pause-/beroperioden, når MyHeart har kvitteret for modtagelsen. Der skal altid angives såvel start- som slutdato for pause-/beroperioden. Endvidere kan et medlemskab i MyHeart gebyrfrit sættes på pause/ i bero mod fremvisning af lægeerklæring, der dokumenterer at medlemmet ikke bør træne i MyHeart i en nærmere angivet periode. Lægeerklæringen skal altid angive en start og slutdato for pause-/beroperioden og skal fremvises til personalet i MyHeart Fitness. Kontante medlemskaber kan ikke pauses/berosættes. Pause-/beroperioden løber indtil slutdatoen, men kan dog aktiveres inden.

Medlemskaber kan til enhver tid opsiges/ændres med et varsel på løbende måned plus én måned. Opsigelse/ændring skal ske via mail til info@myheart.dk. Denne er gyldig dokumentation for opsigelse/ændring, når MyHeart har modtaget samt kvitteret for denne. Medlemmet må ikke selv standse betalingen i banken eller afmelde betalingsaftalen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt/ændret, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse/ændring.

Er en person under 10 år kan der ikke tegnes medlemskab i MyHeart. Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en forældre eller værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning. Unge fra 10 til og med 13 år skal altid være ifølge med voksen både på hold og ved træning i MyHeart.

Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos MyHeart. MyHeart tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

MyHeart anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i egen taske i MyHearts dertil indrettede opbevaringssystem. MyHeart bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

Opførsel: Glæde er et centralt emne for os og vores medlemmer. Det kan opnås ved, at alle får en god oplevelse, når de træner i MyHeart. Vi ved derfor, at en positiv omgangstone med respekt for hinanden, er med til at højne humøret og samtidig får alle til at føle sig velkommen. Personalets anvisning skal altid følges, da vi er her for medlemmernes skyld.

Medlemschip: Medlemskortet er personligt og misbrug eller udlån af dette, medfører bortvisning. Medlemskortet SKAL medbringes til træning. Det er medlemmernes garanti for, at der ikke lukkes uønskede gæster ind.

Behandling af maskiner og udstyrVores udstyr skal behandles med respekt og omtanke. Håndvægte og vægtstænger skal have gulvkontakt, før man slipper. Læg udstyret og vægte på plads efter brug, så er det også muligt for fru Jensen på 92 at komme til vores powercage, når hun skal køre dødløft. Ved træning i maskiner skal der gøres brug af håndklæde og maskinen skal rengøres efter brug.

Musik og Mobiltelefon: Hvis du vil høre anden musik end den, der spilles i centeret, skal du benytte høretelefoner. Du må ikke spille musik via højtaleren på din telefon el. lign. Mobilsamtaler skal begrænses. For samtaler i mobil henvises til hyggekrogen eller receptionsområdet.

Beklædning: Du skal være iført træningstøj og rene sko. Udendørs sko, arbejdstøj og cowboybukser er ikke tilladt. Af hygiejniske årsager er det ikke tilladt at træne i beskidt arbejdstøj eller i bare tæer. 

Familie, venner & børn: Der er kun adgang for klubmedlemmer i træningsarealer og omklædningsrum. Familie og venner, som ikke er medlem, er velkommen til at opholde sig i cafeområdet. Børn under 14 år må ikke træne eller opholde sig i træningsarealerne alene og skal være ledsaget af et voksent medlem. Babyer kan medbringes i lift/autostol, hvis de ikke er til gene.

Doping: Doping accepteres IKKE. Såfremt du bliver testet positiv, vil du omgående blive bortvist. Salg af doping i centret medfører politianmeldelse.

Åbningstider: Åbningstiderne skal overholdes. Det betyder, at centret skal entreres inden lukketid.

MyHeart forholder sig retten til at kræve lægeerklæring på, at et medlem er dopingfrit i forhold til listen fra World Anti Doping Program. Lægeerklæringen er for egen regning. MyHeart accepterer IKKE doping. Såfremt du bliver testet positiv, vil du omgående blive bortvist. Nægter et medlem at lade sig teste uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve. Salg af doping i centret medfører politianmeldelse. 

MyHeart Fitness kan til enhver tid uden angivelse af grund – afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger, dog ikke oprettelsesgebyr. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping, chikane, hærværk eller udlån af medlemskort, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art.

Medbringer man børn i MyHeart Fitness, er dette på eget ansvar. Her henvises til §9, samt henledes til almen omtanke for medbragte børn og MyHearts andre brugere.  Der er indrettet et receptionsområde til børn. Børn må ikke færdes på egen hånd og SKAL opholde sig i receptionsområdet, mens mor og far træner. Babyer kan medbringes i lift/autostol, hvis de ikke er til gene.

Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest 2 timer før starttidspunktet. Såfremt et medlem ikke afmelder en holdreservation til tiden eller fremmøder til holdet, senest 10 minutter før holdstart, opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst. 

MyHeart Fitness kan ændre medlemsbetingelserne inkl. priser med et varsel på løbende måned plus én måned. Ændringer meddeles ved opslag i centeret. Der vil typisk være en prisstigning hvert år 1. januar, dette er for at følge med i de stadig stigende omkostninger der er ifm driften.

Når du køber et medlemskab online, har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag du har købt medlemskabet, medmindre du imidlertid vælger at starte din træning op indenfor de 14 dage, så frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

D.v.s  at fortrydelsesretten bortfalder når du har tilmeldt dig hold eller taget medlemskabet i brug, eks.vis ved træning, omklædning og/eller bad.

For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du sende en mail til info@myheart.dk

Der er ikke fortrydelses- eller bytteret på køb af produkter og andet i vores automater.

VÆLG DIN PRIMÆRE CLUB

HVOR SKAL FORLØBET FOREGÅ?